Sự khác biệt sử dụng các từ Despite, Inspite of, Although, Though, Even though

 

 

 

 

Các từ Despite và inspite of, although, though hay even though đều có nghĩa là cho dù, mặc dù. Nhưng, mỗi từ điều có cách sử dụng khác nhau, và chính vì thế chúng tôi sẽ hổ trợ cho bạn biết cách phân biệt của các từ để tránh sự hiểu lầm khi dùng trong câu.

 

 

 

1. Despite và Inspite of

 

 

 

 

 

Trong cấu trúc câu của từ: IN SPITE OF/ DESPITE + N ( danh từ )/ NP cụm danh từ / V-ING (danh động từ), Clause

 

IN SPITE OF/ DESPITE + N ( danh từ ), clause

 

Clause + IN SPITE OF/ DESPITE + N ( danh từ )

 

Ex:

 

Hoa is company is doing extremely well despite the recession.

 

Despite this rain, I want to go for a run.

 

He got the job in spite of his prison record.

 

In spite of being warned many times, those kids want to swim in that river.

 

IN SPITE OF/ DESPITE + V-ING (danh động từ), clause

 

Clause + IN SPITE OF/ DESPITE + V-ING (danh động từ)

 

Ex:

 

They arrived late despite leaving in plenty of time.

 

Despite the fact that it is raining, I want to go for a run.

 

He was very fast in spite of being terribly overweight.

 

In spite of the fact that she was fired so many times, she want to have a good job.

 

Cần lưu ý:

 

  • Despite và in spite of có thể dùng trao đổi (thay thế) cho nhau
  • KHÔNG viết liền INSPITE mà phải viết tách ra IN SPITE OF đây là một trong những lỗi nhỏ mà bất cứ ai dễ dàng mắc phải sai đáng tiếc.

 

 

 

2. Although, though và even though

 

 

 

 

 

Trong cấu trúc câu của từ: Although, though, even though +  CLAUSE (Mệnh đề)

 

Thông thường mọi người sử dụng từ though, even though nhiều hơn so với Although. Tuy nhiên, trong những bài viết văn thường sử dụng although nhiều hơn.

 

Ex:

 

We enjoyed our camping holiday although it rained every day.

 

We decided to buy the house even though we didn’t really have enough money.

 

I didn't get a job though I had all the necessary qualifications

 

Nếu Although, though, even though đứng đầu trong một câu thì kết thúc mệnh đề bạn cần thêm dấu phẩy. Nếu trường hợp ngược hợp bạn sẽ không cần dùng dấu phẩy.

 

Ex:

 

Although he worked very hard, he didn’t manage to pass the exam.

 

Even though I earn a lot of money every month, I never seem to have any to spare!

 

Though he worked very hard, he didn’t manage to pass the exam.

 

The house isn't very nice. I like the garden though

 

Trong câu, đôi khi bạn dùng although thay cho though vẫn không thay đổi cấu trúc trong câu, nhưng trong tiếng anh chúng ta thường sử dụng though ở cuối câu.

 

Thể hiện sự trang trọng với người lớn một số trường hợp chúng ta dùng although và though + V-ing

 

Ex:

 

[a teacher talking about a student]

 

Peter, although working harder this term, still needs to put more work into mathematics.

 

[a doctor talking about a patient]

 

The patient, though getting stronger, is still not well enough to come off his medication.

 

Chúng ta có thể dùng mệnh đề tóm gọn although và though trong văn nói và viết một cách trang trọng để giới thiệu mệnh đề phía sau cũng không cần dùng dộng từ.

 

Ex:

 

Raymond, although very interested, didn’t show any emotion when she invited him to go for a walk.

 

Though more expensive, the new car model is safer and more efficient.

 

Mặc khác, nghĩa của từ Though còn mang nghĩa khác là tuy nhiên.

 

Sử dụng though nghĩa tuy nhiên thường trong văn nói giao tiếp hằng ngày được thể hiện qua đoạn văn ngắn sau. KHÔNG sử dụng cho từ although, even though

 

A: You have six hours in the airport between flights!

 

B: I don’t mind, though. I have lots of work to do. I’ll just bring my laptop with me.

 

A: It’s expensive.

 

B: It’s nice, though.

 

A: Yeah, I think I’ll buy it.

 

 

 

Đừng quên theo dõi ngoaingueuc.edu.vn hoặc Fanpage ngoại ngữ Châu Âu của chúng tôi để luôn cập nhật những bài viết mới nhất!

----------------->